Brdovečko groblje će imati 2200 ukopnih mjesta

Nakon što je načelnik Alen Prelec upoznao predstavnike političkih stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću s idejnim projektom izgradnje novog brdovečkog groblja neposredno uz postojeće groblje, održan je i proširen sastanak na kojem su bili direktor Zaprešić d.o.o. koji će upravljati cijelim kompleksom kao i projektant Ante Matić koji je izradio idejno rješenje.

Vijećnik u skupštini Zagrebačke županije Stjepko Rukelj, predsjednik Općinskog vijeća Općine Brdovec Damir Slavnović, načelnik Alen Prelec, direktor Zaprešić d.o.o. i VIO Zaprešić d.o.o Domagoj Mikuš i projektant Ante Matić

1. UVOD
Planirani zahvat u prostoru ( proširenje gradskog groblja Zaprešić – Brdovec ) odnosi
se na izgradnju novih grobnih mjesta (površine za klasični ukop, grobnice i kazete za urne), kosturnica, prilaznik puteva, staza, novog parkinga te izvedbu hortikulturnog uređenja, a
sve u skladu s projektnim programom investitora.

Za potrebe proširenja Gradskog groblja Zaprešić – Brdovec je nova parcela k.č.
1117/141 k.o. Brdovec, koja se nalazi sjeverozapadno od postojećeg Gradskog groblja
Zaprešić – Brdovec. Približna površina predmetne parcele je 59.296 m2. U 1. fazi za
izgradnju novih grobnih mjesta koristit će se dio parcele približne veličine 36.270 m2, a u 2. fazi preostali dio. Unutar planiranog zahvata su i parcele k.č. 1117/572, 1117/565, 1117/142 i 1117/556 k.o. Brdovec (u naravi prilazni put i parking).

2. POSTOJEĆE STANJE – LOKACIJA
Postojeći kompleks Gradskog groblja Zaprešić – Brdovec smještena je na k.č. 1117/567 k.o.
Brdovec, u naselju Brdovec, a koje se sastoji od sljedećih cjelina:

– Starog dijela groblja
– Ceremonijalno-oproštajnog trga s mrtvačnicom
– Površine za izgradnju novih grobnih polja sa zapadne strane ceremonijalnog
  oproštajnog trga s mrtvačnicom.
– Površina predviđena za proširenje groblja na k.č. 1117/141 k.o. Brdovec,       približne površine 36.270 m2.

POSTOJEĆI SUSTAV PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Postojeći kompleks Gradskog groblja Zaprešić – Brdovec ima neposredni pristup na javno
prometnu površinu što se odnosi i na parcelu predviđenu za proširenje groblja.
Kolni pristup groblju ostvaren je s južne strane građevinskih čestica iz Ulice Pavla Beluhana
uz koju je riješen i promet u mirovanju.
Pješački pristupi ostvareni su preko dva ulaza. Jedan s južne strane kojim se ulazi na
ceremonijalno-oproštajni trg s mrtvačnicom, a drugi sa zapadne strane na glavni grobnu
stazu.
Građevinska čestica postojećeg kompleksa groblja priključena je na sljedeću komunalnu
infrastrukturu :
– Javnu vodovodnu mrežu
– Javni sustav odvodnje
– Javni sustav NN električne mreže
Odlaganje komunalnog otpada riješeno je kontejnerima na pozicijama dostupnim za odvoz
nadležnog komunalnog poduzeća.
Promet u mirovanju riješen je izvan građevinske čestice groblja, uz javnu prometnu površinu – nerazvrstanu cestu na dijelu k.č. 1117/8 k.o. Brdovec.

3. VAŽEĆA PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
Predmetna parcela nalazi se unutar područja gdje se primjenjuju „Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Brdovec“ zagrebačke županije ( glasnik općine Brdovec
br. 06/11.04.2019 ) točka 3.4. Groblja, članak 15. Na području općine uređena su groblja u
Brdovcu i Laduću, koje se površinom svrstavaju u mala groblja, površine do 5 ha. Uz
postojeća groblja osigurane su površine za njihovo širenje.
Ovaj idejni projekt izrađen je u skladu s gore navedenom važećom prostorno planskom
dokumentacijom te u skladu s pravilnikom o grobljima ( NN 99/2002 ) i važećom zakonskom regulativom.
U ovisnosti o potrebama, pojedina grobna mjesta unutar grobnih polja predviđenih rasterom i razmještajem ukopnih mjesta, izradit će se prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima ( NN 112/17, 34/2019, 36/2019, 98/2019 i 21/2020 ) članak 2., stavak 12.
Pojedina grobna mjesta izradit će se prema detaljnim tipskim nacrtima za pojedina ukopna
mjesta.


4. NAMJERAVANI ZAHVAT
Na dijelu građevinske čestice k.č. 1117/141 k.o. Brdovec ( zapadno od postojećeg
groblja na k.č. 1117/567 k.o. Brdovec ) ukupne površine ~ 59 296 m2, zbog nedostataka
ukopnih mjesta, predviđeno je povećanje kapaciteta izgradnjom novih grobnih mjesta.
Zona obuhvata predmetnog projektnog zadatka, predviđen je na dijelu građevinske čestice
1117/141 k.o. Brdovec, na približnoj površini 36 270 m2.

U predviđenoj zoni obuhvata projektnim rješenjem predviđena su sljedeća rješenja:
– Grobna mjesta za klasični ukop (jednostruka, dvostruka)
– Grobna mjesta u grobnicama ( dvostruke, četverostruke, šesterostruke )
– Grobna mjesta u grobnicama uz glavnu aleju
– Kazete za urne (4 i 6 urni)
– Kosturnica
– Mjesto sjećanja i molitve
– Glavne i sporedne grobne staze
– Oprema ( kontejneri, košare za otpad, klupe )
– Prostori odlagališta za kruti i organski otpad
– Česme za potrebe novih grobnih mjesta
– Odvodnja iz grobnica i ostalih površina
– Rasvjeta novo projektiranog kompleksa
– Dodatni broj parking mjesta
– Krajobrazno uređenje

U odnosu na dosadašnje stanje postojećeg dijela groblja i procijenjenim potrebama,
najveći broj ukupnih mjesta treba predvidjeti u sklopu dvostrukih ukopnih jama ( 70-80%
ukopnih mjesta proširenja groblja ), dok bi jednostruke ukopne jame, grobnice i kazete za
urne trebale činiti preostalih 20-30% ukopnih mjesta, sve u skladu sa potrebama.


POLJE I 20x12x=240 Dvostruka 70% 168 x 3 = 504
Jednostruka
15%
36 x 2 = 72
Grobnice 15% 36 x 4 = 144
720
POLJE II 28X12=336 Dvostruka 70% 235 x 3 = 705
Jednostruka
15%
50 x 2 = 100
Grobnice 15% 50 x 4 = 101
906

POLJE III 20×12=240 Dvostruka 70% 168 x 3 = 504
Jednostruka
15%
36 x 2 = 72
Grobnice 15% 36 x 4 = 144
720

POLJE IV 25×12=300 Dvostruka 70% 210 x 3 = 630
Jednostruka
15%
45 x 2 = 90
Grobnice 15% 45 x 4 = 180
900

POLJE V 20X12=240 Dvostruka 70% 168 x 3 = 504
Jednostruka
15%
36 x 2 = 72
Grobnice 15% 36 x 4 = 144
720

POLJE VI 25X12=300 Dvostruka 70% 210 x 3 = 630
Jednostruka
15%
45 x 2 = 90
Grobnice 15% 45 x 4 = 180
900

POLJE VII 21X12=252 Dvostruka 70% 176 x 3 = 528
Jednostruka
15%
38 x 2 = 76
Grobnice 15% 38 x 4 = 152
756

POLJE VIII 30X12=360 Dvostruka 70% 252 x 3 = 756
Jednostruka
15%
54 x 2 = 108
Grobnice 15% 54 x 4 = 216
1080

UKUPNO Grobnih mjesta 2268
Mogućnost maksimalno 2.300 grobnih mjesta
URNE : dvostruke 50% 250×2 = 500
jednostruke 50% 250×1 = 250
ukupno : 750

UKUPNO OSOBA 7.452 osoba MAKSIMALNA MOGUĆNOST 7.500 osoba

U sklopu proširenja groblja projektirana je kosturnica ( zajednička grobnica ), a koja treba
zadovoljiti potrebe Gradskog groblja Zaprešić – Brdovec.
Projektnim rješenjem predviđen je svečani pješački pristup s trgom ispraćaja (direktna
veza) od postojećeg groblja odnosno zgrade mrtvačnice i ceremonijalno – oproštajnog trga.
Projektnim rješenjem predviđen je raster i razmještaj novih ukopnih parcela za grobna
polja u cjelini za proširenje Gradskog groblja Zaprešić – Brdovec.
Minimalno 10% planiranog obuhvata zahvata projektirano je kao zelene površine ( odmorište s klupom). Odmorišta sa klupama za sjedenje postavljena su unutar grobnog polja tako da pojedinačni grob od njega ne bude udaljen više od 100m. Kod projektiranja grobnih staza pridržavalo se uvjeta propisanih Pravilnikom o grobljima. Staze su predviđene od tvrdog materijala, bez prostornih barijera za kretanje osoba sa smanjenom pokretljivosti, ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.
Promet u mirovanju riješen je u sklopu nove čestice predviđene za proširenje
gradskog groblja sa 140 PM i 15 PM za invalidne osobe. Unutar grobnog polja projektirane
su košare za otpad, tako da pokriva grobna mjesta u radijusu od 50m, zatim kontejner u
radijusu od 100m. Na proširenom dijelu groblja osiguran je prostor – odlagalište, zatvoreno ili ograđeno i to posebno za organski otpad ( cvijeće, zelenilo i sl. ), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika ili sl.). Prošireni sklop gradskog groblja biti će ograđen. Ograda je žičana sa zelenilom ili zidanim podnožjem i stupovima, oblikovane tradicijskim elementima
arhitekture.
Predviđena je odgovarajuća vanjska rasvjeta glavnih staza predmetnog zahvata u prostoru, i česme za potrebe novih grobnih polja.

5. NAMJERAVANI ZAHVAT
Oblikovanje grobnih polja kao i cijele zone zahvata osmišljeno je na način da se ostvari
privlačan prostor na lijepom krajoliku i dostojanstvo mjesta kao oaza mira koja čuva uspomenu na mrtve, koje će se rado obilaziti i održavati.
U arhitektonskom izražaju oblikovano je jako prozračno i jednostavno, koji svojom formom,
dinamikom i položajem ostvaruju snažan i na svoj način monumentalan doživljaj.
Format i ritam grobnih polja je geometrijski pravilan, proizašao najvećim dijelom iz funkcionalne organizacije i organizacije prostora. Osnovna ideja oblikovnog rješenja je da ukupan izgled bude jednostavan i dojmljiv.
Primijenjeni materijali u oblikovanju grobnih polja ispunjavaju jedan od zadanih ciljeva, a to je ostvariti s jedne strane suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju, a s druge strane stilizirano interpretirati i povezati u skladnu cjelinu. Previđeni
materijali su višeg i visokog standarda.

6. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
PROMET I OPREMA
Za potrebe gradskog groblja Zaprešić – Brdovec, a u skladu s projektnim programom
investitora potrebni broj parkirališnih mjesta riješen je na jugoistočnoj strani nove parcele uz Ulicu Pavla Beluhana. Ostvareno je 14 dodatnih PM i 15 PM za korisnike smanjene
pokretljivosti, čime su u potpunosti zadovoljene potrebe.
Pješački i kolni pristup ( za potrebe službi groblja ) riješene su sa sjeveroistočne strane
od postojećeg dijela groblja ( sa ceremonijalno-oproštajnog trga ).
Ovim idejnim projektom predviđene su pješačke pristupne i sporedne grobne staze
širine 6, 3 i 2 metra, uzdužnog nagiba >5% i poprečnog >2%.
Glavne i sporedne staze sve su asfaltirane. Uz glavne staze postavljeni su kontejneri
za grobni otpad, posebno organski ( cvijeće, zelenilo i sl. ) i kruti otpad ( plastika, keramika i sl. ). Isto tako predviđen je odgovarajući broj košara za otpad.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Instalacije vode predviđene su priključenjem s postojećeg groblja, odnosno prostornim
uvjetima. Instalacije odvodnje izvest će se prema posebnim uvjetima komunalnog poduzeća Zaprešić.
Za elektroinstalacije rasvjete koristit će se postojeći priključak koji zadovoljava sve
potrebe i za prošireni dio groblja, a u kombinaciji s javnom rasvjetom.
7. ZBRINJAVANJE OTPADA
Otpad će se odlagati u za to odgovarajuće kontejnere koji će se postaviti na izlazima glavnih staza na parking platou s jugozapadne strane parcele. Otpad će se odvoziti prema planu komunalnog poduzeća Zaprešić.
8. KRAJOBRAZNO I OBLIKOVNO RJEŠENJE
Oblikovno rješenje je osmišljeno na način da se ostvari ukupan potreban dojam i doživljaj
groblja.
Groblje je specifična kategorija u krajobraznom oblikovanju u kojoj će se voditi računa o
odabiru biljnih vrsta koje trebaju svojom formom i plastičnim elementima ostvariti
odgovarajući dojam.
U arhitektonskom oblikovanju groblja ideja je postići prozračnost i jednostavnost, odnosno da je ukupan izgled jednostavan i dojmljiv bez pretjerane kombinatorike biljnih vrsta.

Nova parcela za groblje je u vlasništvu Općine Brdovec, a novim će grobljem koji će se graditi u fazama upravljati Zaprešić d.o.o., koji će brinuti o svim segmentima gradnje i održavanja. Grobnu naknadu će ubirati Zaprešić d.o.o. kao i novac od prodanih grobnih mjesta koja će se prodavati isključivo mještanima Općine Brdovec i Grada Zaprešić i to u omjeru 50% grobnih mjesta za ukop građana s područja grada Zaprešića odnosno 50% za potrebe mještana s područja općine Brdovec.

Cijena početnog ulaganja se penje na procijenjenih milijun eura, a Općina Brdovec je u ovogodišnjem Proračunu osigurala 300 000 kuna za početno ulaganje.

“Htjeli bi da novo groblje izgleda kao park s puno zelenila, a cijelo će polje imati izgled križa” kazao je direktor Zaprešić d.o.o., Domagoj Mikuš.

Ako uspoređujemo sadašnje Gradsko groblje Zaprešić ili novo groblje Brdovec iz ondašnjih vremena ono ima kapacitet 4800 ukopnih mjesta, do bi nova ploha mogla imati 7000 – 8000 ukupnih mjesta.

Prva faza je sređivanje parcele, izgradnja ograde koja će biti dugačka gotovo 1 km, a predviđeno je da novo brdovečko groblje ima svečanu aleju za poznatije građane.

Polja će biti tako izgrađena da će unutar njih biti jednostavno graditi grobove, staze će biti širine 6 metara, pomoćne aleje 4 metara, a sporedni putovi 2 metra.

Cesta koja sada prolazi između postojećeg groblja i nove plohe se zatvara za promet.

U ovom trenutku se izvodi projektiranje glavnog projekta, do ljeta se očekuje ishođenje građevinske dozvole, a početak radova bi mogao biti ujesen.

Općina Brdovec i Grad Zaprešić će potpisati Sporazum u kojem će definirati međusobni odnos.

Općina Brdovec je u kontaktu s Ministarstvom hrvatskih branitelja po pitanju moguće eshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.